Volume 6, Issue 3, June 2017
Research Progress of Organic Modified Montmorillonite
You-li Feng, Cong Wang, Ning Mao, Meng-tao Wang, Li-jing Yu, Zhen-qiang Wei
Pages: 20-23     Published Online: Jun. 3, 2017
DOI: 10.11648/j.am.20170603.11
Abstract | Full-Text PDF (184KB)
View 2858                 Downloads 166
Nanomedicine: A New Approach for Treatment Neuropsychiatric Diseases
Chun-Xiao Wang, Xue Xue
Pages: 24-30     Published Online: Aug. 14, 2017
DOI: 10.11648/j.am.20170603.12
Abstract | Full-Text PDF (407KB)
View 2184                 Downloads 111
Browse journals by subject